Rakennuttamisen asiantuntija

Rova­nie­mel­lä ja koko Poh­jois-Suo­men alueella

Raken­nut­ta­ja­toi­mis­to Vie­ricon Oy on raken­nusa­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys. Pal­ve­luis­tam­me löy­dät sopi­van vaih­toeh­don osa­suo­ri­tuk­sis­ta tai koko­nais­val­tai­sen hank­keen joh­ta­mi­sen tar­ve­sel­vi­tyk­ses­tä takuu­ajan lop­puun asti. 

Pys­tym­me toteut­ta­maan asiak­kail­lem­me vaa­ti­vat­kin han­ke­joh­ta­mi­sen­pal­ve­lut uudis- ja kor­jaus­hank­kei­siin. 

Olem­me muis­ta raken­nusa­lan toi­mi­jois­ta riip­pu­ma­ton yri­tys. Me emme tee ura­koin­tia tai suun­nit­te­le koh­tei­ta, vaan joh­dam­me hank­kei­ta moni­puo­li­sel­la koke­muk­sel­la asiak­kaamme eduis­ta huo­leh­tien. 

Projektipäällikkö

Sakari Vierimaa

ins amk (RI)
RAP-päte­vyys (FISE)
040 6858 800
sakari.vierimaa@viericon.fi

Rakennuttajatoimisto Viericon Oy

Säh­kö­pos­ti: toimisto@viericon.fi
Y‑tunnus: 2945280

Ota yhteyttä