Työmaavalvonta

Toi­mim­me hank­keis­sa raken­nus­työn val­vo­ja­na, joka tilaa­jan edus­ta­ja­na val­voo, että han­ke toteu­te­taan ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den ja sopi­mus­ten mukai­ses­ti, hyvää raken­nus­ta­paa nou­dat­taen sekä lakien, ase­tus­ten, viran­omais­oh­jei­den mukai­ses­ti. 

Val­von­ta­käyn­neil­lä seu­raam­me työn laa­tua, työ­tur­val­li­suut­ta, aika­tau­lun edis­ty­mis­tä sekä doku­men­toim­me kaik­ki vai­heet.   

Raken­nus­tek­ni­sen työ­maa­val­von­nan lisäk­si pal­ve­luum­me voi­daan sisäl­lyt­tää LVIA ‑ja säh­kö­tek­ni­sen työn valvonta.

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!