Rakennuttaminen

Raken­nut­ta­mis­pal­ve­lum­me kat­ta­vat hank­keen kaik­ki vai­heet koko­nais­val­tai­ses­ti tai osa­suo­ri­tuk­sen, jois­ta vas­taam­me tilaa­jan edus­ta­ja­na toi­mien. Käyn­nis­täm­me pro­jek­tit yhdes­sä tilaa­jan kans­sa, laa­dim­me han­ke­suun­ni­tel­man ja aika­tau­lun sekä ohjaam­me suun­nit­te­lua ja joh­dam­me pro­jek­tin ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den mukai­ses­ti takuu­ajan lop­puun asti.

Tar­ve- ja han­ke­sel­vi­tys­vai­heis­sa etsim­me sovel­tu­vim­mat suun­nit­te­li­jat ja asian­tun­ti­jat sekä ohjaam­me suun­nit­te­lua tilaa­jan aset­ta­mia tavoit­tei­ta kohti. 

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!