Kiinteistökehittäminen

Kiin­teis­tö­ke­hi­tys­hank­kees­sa ideoim­me ja ana­ly­soim­me eri kei­noin mah­dol­li­suu­det maa-alu­een tai kiin­teis­tön arvon kasvattamiselle.

Sel­vi­täm­me vaih­toeh­to­ja eri käyt­tö­kon­sep­teis­ta, etsim­me arvon­kas­vat­ta­mi­sek­si vaih­toeh­toi­sia toi­mia­lo­ja tai joh­dam­me asiak­kaan puo­les­ta ase­ma­kaa­va­muu­tos­pro­ses­sia. 

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!