Kustannuslaskenta

Kus­tan­nusar­viot laa­di­taan joko tavoi­te­hin­ta­las­kel­min tai raken­nus­osa-arvioilla. Tavoi­te­hin­ta­las­kel­ma teh­dään yleen­sä hankesuun­nit­te­lu­vai­hees­sa bud­je­tin aset­ta­mi­sek­si. Raken­nus­osa-arvion kus­tan­nus­tie­to toteu­te­taan raken­nuso­sis­ta saa­duil­la mit­ta­tie­doil­la, joka edel­lyt­tää vähin­tään luon­nos­suun­ni­tel­mia. Luon­nos­suun­ni­tel­mis­ta laa­dit­taes­sa voi­daan tar­kis­taa kus­tan­nus­ta­voit­teis­sa pysy­mi­nen, jol­loin hyväl­lä suun­nit­te­lun ohjauk­sel­la voi­daan vai­kut­taa kus­tan­nuk­sien muo­dos­tu­mi­seen. 

Mää­rä­poh­jai­nen kus­tan­nus­las­ken­ta ja mää­rä­tie­to­pal­ve­lut laa­di­taan val­miis­ta suun­ni­tel­mis­ta, jol­loin saa­daan laa­dit­tua tark­ka suo­ri­te­poh­jai­nen kus­tan­nusar­vio. 

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!